ОЦЕНКА НА РИСКА

Базисно ръководство по оценка на риска за работодатели в малки и средни предприятия

Какво означава оценка на риска?

Ако сте работодател, нормативната база по безопасност и здраве при работа изисква от Вас да извършите необходимо и достатъчно прецизирано проучване за рисковете, възникващи при дейностите във Вашата фирма, т.е. да извършите оценка на риска. Тази оценка трябва да включва не само рисковете за Вашите работници, но и за всички други лица, които могат да бъдат засегнати от Вашата дейност.

 

Казано по-просто, оценката на риска означава да откриете какво в работата може да причини вреда на хората и да решите дали сте направили достатъчно, или е необходимо да се извърши още нещо, за да се избегне тази вреда.

Целта на оценката на риска е да се постигне сигурност, че никой няма да бъде наранен или да получи увреждане на здравето в резултат на работата си.

 

Принципно, оценка на риска е един петстадиен процес, състоящ се от следните стъпки:

 1. Разделете работата на управляеми категории
 2. Открийте опасностите
 3. Преценете риска
 4. Изгответе план за контрол над рисковете
 5. Преглеждайте и актуализирайте оценката на риска

Откъде да започнем?

Преди да започнете с извършването на оценката, би било добре да огледате добре цялостната дейност във фирмата. Това ще Ви даде идея за обема на предстоящата задача, за да можете добре да планирате подходите за нейното решение.

Важно е да въвлечете своите работници в процеса на оценка на риска още в най-ранните етапи. В крайна сметка те са тези, които извършват работата, и имат добър поглед върху основните проблеми свързани с въпросите на здравето и безопасността при тяхната работа, които за Вас може да не са така очевидни. Освен това, ако те бъдат въвлечени още от самото начало, те с по-голяма вероятност ще възприемат всички промени които се налагат в резултат на оценката, защото, имайки принос в решенията, те са по-убедени в необходимостта от изпълнението им.

 

стъпка11 Разделете извършваната във Вашата фирма дейност на лесни за управление категории

Преди всичко, за голяма част от работните места е разумно и практично задачата по оценка на риска да бъде разбита в отделни категории. За целта разделете дейността във фирмата по някой от следните принципи:

 • отделни работни зони, напр. складове, производствени зони, администрация, дворни площи и т.н., или
 • етапи на производствения процес – напр. доставка на суровините, механизирана обработка, сглобяване, довършителни операции и т.н., или
 • отделни дейности или операции – напр. управление на МПС, поддръжка и ремонт, боядисване и т.н.

Изберете най-подходящия според Вас метод, съобразявайки се с естеството на основната дейност на фирмата.

 

стъпка 2  Идентифицирайте опасностите

Опасност е всяко нещо, което може да причини вреда: напр. химически вещества, електричество, работа на височина, лошо осветление и т.н.

Например острието на циркулярния трион носи потенциалния риск от порязвания за работещия, следователно представлява опасност.

Откриването на опасностите не е така трудно, както изглежда отначало. Важно е да се знае, че можете да игнорирате обичайното и да се концентрирате върху значимите опасности, които могат да доведат до истинско увреждане.

Списъкът за проверка на опасности, поместен в края на това ръководство, ще Ви помогне да идентифицирате повечето от опасностите, свързани с дейността във Вашата фирма, но е възможно да откриете и други, невключени в списъка. Съществуват много други публикации, идентифициращи типичните рискове в различни браншове и отрасли.

 

 

 

стъпка 3 Преценете риска

Рискът е вероятността някой да бъде наранен или да получи увреждане на здравето и степента на това увреждане.

По такъв начи, ако се върнем към предишния си пример с циркуляра, ако острието му е оградено с предпазващи екрани, а работещият – обучен и инструктиран за безопасна работа, рискът ще е минимален. Обратно ако острието е открито или операторът – необучен, тогава рискът ще е по-висок.

Важно е да се определят опасностите с най-голяма вероятност и най-голяма тежест, така че да се изяснят приоритетите за установяване на контрол над риска. Ако във Вашата работна среда съществуват малък брой опасности, то най-важните от тях ще бъдат очевидни. Но ако идентифицираните опасности са много и приоритетите не са така очевидни? В такъв случай е необходимо да оцените всеки отделен риск и да се концентрирате върху най-високо оценения. При тази оценка трябва да вземете впредвид едновременно тежестта на възможното увреждане както и вероятността такова да бъде получено.

Тежест – при разсъждения върху конкретна опасност, концентрирайте се върху въпроса: “Какво е най-лошото, което може да се случи?”. Дали става въпрос за незначително увреждане и здравно неразположение, или за сериозно увреждане или дори смърт?

Вероятност – по-нататък, отсъдете каква е вероятността да бъде получено такова увреждане или заболяване – дали тя е минимална, много голяма или от средна степен?

При оценка на вероятността, вземете в съображение всички съществуващи предпазни мерки, като: предпазни капаци, предпазители, блокировки, обучение на работниците и т.н. Непременно обаче се съобразете и с реалния начин на извършване на работата, така че в оценката да се идентифицират и включат и недостатъците по спазване на процедурите по безопасност. Така че не се осланяйте на това, което си мислите, че се случва по работните места – проверете какво в действителност се случва чрез обход, наблюдение на операциите и разговор/анкети с работещите.

Броят на хората, изложени на конкретна опасност също трябва да се вземе впредвид при решението за степента на вероятност за възникване на увреждане. Винаги помнете, че освен Вашите работници, могат да пострадат и други лица – посетители, обслужващ персонал от други фирми, клиенти и т.н.

Когато сте оценили тежестта и вероятността на увреждането за всяка идентифицирана опасност, можете да се заемете с класиране на рисковете по приоритет. Колкото по-голяма е тежестта или вероятността за дадено увреждане, толкова по-голям е рискът.

Прост метод за количествена оценка на риска

По Ваше желание, можете да прибегнете до количествен израз за големината на риска. Ако придадете определени стойности на компонентите на риска – тежест и вероятност, можете да получите количествен резултат на големината на риска, което не прави оценката непременно по-прецизна, но може да Ви улесни при подреждане на приоритетите. Например, за всяка опасност, тежестта на полученото увреждане може да бъде бъде цифрово обозначена с 1, 2 или 3, в зависимост от това дали преценявате възможното увреждане като минимално, значимо или сериозно, а на вероятността да бъде получено придайте цифров израз от 1 до 3 в зависимост от това, дали преценявате събитието като малко вероятно, вероятно или много вероятно. Придадените цифрови стойности за тежест и вероятност след това се умножават давайки цифров израз за риска от 1 до 9.

тежест        х        вероятност    =         риск

3-сериозна            3-голяма                  9 – максимален

2-значима             2-средна

1-малка                 1-малка                    1- минимален

 

Оценката на големината на риска, извършена по този полуколичествен начин не е абсолютната големина, а просто един начин на представяне, улесняващ относителната оценка на рисковете и тяхното сравнение.

стъпка 4 Изработете програма за контрол на риска

 

Заключителната част на оценката на риска трябва да бъде изработването на програма/план, който посочва, в приоритетен ред, какви допълнителни мерки за контрол над риска са необходими. В тази програма или план също така е необходимо да бъдат посочени и отговорните за съответните мерки служители, както и разумните срокове за изпълнение на набелязаните мерки.

И така, започвайки с най-сериозните рискове, Вие трябва да решите дали те са адекватно контролирани и дали взетите от Вас мерки отговарят на законовите изисквания. Информацията, която ще Ви подпомогне в това решение, можете да откриете в публикации по нормативната база, стандарти, ръководства, издания на браншовите съвети по условия на труд и т.н. Също така не забравяйте за възможностите да получите информация от доставчици, производители, застрахователи, профсъюзни централи, консултанти и консултантски фирми, инспекции по труда и др. – много от тези консултации се предоставят дори безплатно.

Контролиране на риска

Ако прецените, че е необходимо да се вземат допълнителни мерки за контролиране на риска от идентифицираните от Вас опасности, при планирането трябва да се съобразите със следната йерархия на мерките, съобразена с нормативните изисквания:

 1. Eлиминация (напр. закупете нарязян дървен материал, вместо да използвате циркуляр за нарязването му)
 2. Субституция – замяна с по-малко опасно (например използване на бои на водна основа, вместо на нитроцелулозна)
 3. Сепарация, ограждане, отделяне – например шумоизолиращо ограждение около шумно оборудване
 4. Изолиране на достъпа до опасни части от оборудването, екрани, кожуси, издигане на бариери около опасните зони
 5. Изработване на безопасни или намаляващи риска правила за извършване на дейността
 6. Писмени инструкции, видими или известни и разбираеми за работниците.
 7. Адекватен контрол над прилагане на мерките
 8. Обучение, (напр. обучение за управляващи мотокари)
 9. Инструктажи и информиране (напр. чрез знаци, етикетиране, писмени ръководства)
 • Лични предпазни средства (напр. противопрахови маски, антифони и т.н.) Забележете, че този вид мерки са последни в йерархията и могат да бъдат използвани като временно средство или при отсъствие на всякаква възможност за прилагане на колективни предпазвани мерки.

 

За всеки риск, нуждаещ се от по-нататъшен контрол, трябва да започвате от началото на списъка с приоритетите за необходимите мерки и да търсите възможности за съответното практическо решение. Единствено ако мерките от дадено ниво са практически неосъществими или недостатъчни за решаване на проблема, можете до преминете към по-долно ниво от списъка. Най-вероятно често ще се налага да приложите повече от едно ниво на контрол, повече от един вид предпазни мерки, за да намалите риска до приемливо ниво.

След като сте преценили какви мерки е необходимо да се вземат, решете кой/кои служител/и от фирмата ще натоварите с отговорността за прилагането на планираните от Вас мерки и действия, и установете разумни срокове за изпълнение и постигане на първите изисквани подобрения на работната среда.

Запис на оценката

Законът Ви задължава да представите пред контролните органи оценката на риска във Вашата фирма в писмен вид. Като работодател, трябва да докажете също така, че тази оценка е извършена в необходимия обем и качество и че никой значим риск не е пропуснат. Независимо кой е изработил оценката, отговорността за нейната адекватност е изцяло Ваша, затова е необходимо да сте добре запознат с детайлите й. В най общ вид, оценката трябва да съдържа информация за следното:

 • обследвани процеси и дейности или работни зони
 • идентифицирани опасности
 • работници или служители, изложени на опасностите
 • оценка на рисковете и изработване на приоритети
 • налични мерки за контрол и тяхната ефективност
 • необходимост от прилагане на допълнителни мерки
 • отговорни лица и срокове

Начинът, по който ще запишете оценката на риска, е изцяло по Ваш избор, но можете да ползвате като пример формата на записване представена чрез таблиците на стр. 7.

стъпка 5  Преразгледайте и актуализирайте оценката

Оценката на риска трябва да се възприема като един продължителен процес. Преразглеждането и актуализацията на риска целят обхващането на :

 • нововъзникнали дейности и опасности
 • промени в работния процес и оборудване
 • нови методи на работа
 • промени в работната сила – новоназначени и пренасочени работници и служители

В допълнение към това, адекватността на приложените мерки за превенция трябва да бъде преразглеждана от време на време и мерните да се актуализират при необходимост. Целта винаги трябва да е “учене, подобрение и развитие”. Поради това, при разработване на оценката на риска, е разумно да впишете и срока за преразглеждане, като го планирате за 6 до 12 месеца след провеждане на първоначалната оценка. Разбира се, законодателството Ви дава право сам да прецените и прецизирате този срок.

Това завършва петата стъпка на оценяването на риска. Вероятно вече си давате сметка, че провеждането на оценка на риска не е чак толкова комплицирано и трудно. Ако все пак чувствате необходимост от по-нататъшни разяснения, можете да се обърнете към областната инспекция по труда, ГИТ или външни консултантски фирми.