ПРИМЕР- СТРОИТЕЛСТВО

Попълнете или изберете съответстващото на Вашата дейност, като използвате приложените таблици.

Част А – “Дейности” – тук се описват основните дейности характерни за строителството. Използвайки описаните в тази част дейности, Вие трябва да определите онези от тях, които са характерни за Вас.

В следващата част В, Вие ще използвате само Работните листа за дейностите, които сте посочили като “срещащи се почти винаги” или “срещащи се често” във Вашата трудова дейност.

Част В – “Управление на риска”. Частта обединяна в единна логическа последователност “дейност”, “опасност”, “риск” и “управление на риска”. Част В е разделена на Работни листа, всеки от който третира една от дейностите, посочени като основни от Вас в Част А. Независимо от отговорите Ви в Част А, ако извършвате строително-монтажни работи, Вие задължително попълвате Работен лист В1 “Общи дейности, характерни за строителството”. От всички дейности, описани на Работните листа от Част В, подберете тези, които съответстват на извърваните от Вас работи.

Някои от опасностите и свързаните с тях рискове, зависят до голяма степен от поведението на персонала – например опасността от падане при работа на две лица, качили се на една и съща преносима стълба. Подобни ситуации съществуват за много ограничен период във времето. При такива случай, за управление на риска, най-често се формулира общо като например: “Недопускане на ……….”. В зависимост от конкретната ситуация те могат да се сведят до обучение на персонала за здравословни и безопасни методи на работа, поставяне на знаци по безопасността на труда, прилагане на ефективен контрол.

Други от мерките, дадени със сравнително обща формулировка, могат да насочат към останалите мерки, предвидени от Анкетата, като например: “Недопускане работата от преносими стълби в близост до отвори в стените и пода”. В случай, че отворите са обезопасени с парапети, налага се преразглеждането на тази мярка и обезопасяване чрез затварянето им с плътни капаци или преминаване към работа от преносимо скеле. Това следва да бъде отразено в Част С на Анкетата.

Отговорите “Не мога да преценя” насочват на първо място към ефективността на системата за здраве и безопасност в предприятието и по-точно към ефективността на начините, по които информацията достига до работниците и служителите. В този случай е необходимо да се извърши проверка по въпросите, за които липсва достатъчна информация. След една такава проверка, мерките за управление на риска, дадени в Анкетата ще станат по-ясни и конкретни.

Част С – “Мониторинг”:  В тази част се отразява необходимостта от актуализация на изработената от Вас Програма за управление на риска в случаите, когато установите, че набелязаните мерки не са достатъчни или има настъпили нови обстоятелства, които не са отчетени при изработване на съществуващата Програма.