ОЦЕНКА НА РИСКА

Базисно ръководство по оценка на риска за работодатели в малки и средни предприятия Какво означава оценка на риска? Ако сте работодател, нормативната база по безопасност и здраве при работа изисква от Вас да извършите необходимо и достатъчно прецизирано проучване за рисковете, възникващи при дейностите във Вашата фирма, т.е. да извършите оценка на риска. Тази оценка […]

ПРИМЕР- СТРОИТЕЛСТВО

Попълнете или изберете съответстващото на Вашата дейност, като използвате приложените таблици. Част А – “Дейности” – тук се описват основните дейности характерни за строителството. Използвайки описаните в тази част дейности, Вие трябва да определите онези от тях, които са характерни за Вас. В следващата част В, Вие ще използвате само Работните листа за дейностите, които […]